Έρευνα για τη διακρίβωση αναγκών – Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μεταφορά του επιλεχθέντος παραδείγματος

Πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα με στόχο τη διακρίβωση των αναγκών των περιοχών παρέμβασης, τη διερεύνηση της καλής πρακτικής που επιλέχθηκε και το σχεδιασμό μεταφοράς της πρακτικής αυτής στις περιοχές παρέμβασης.

Η δευτερογενής έρευνα περιλάμβανε την επισκόπηση εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικής με την σχολική διαρροή των Ρομά μαθητών και τον εντοπισμό και τη μελέτη καλών πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η έρευνα πεδίου σκόπευε αφενός στη διερεύνηση της επιλεχθείσας καλής πρακτικής και αφετέρου τη διακρίβωση των αναγκών των περιοχών παρέμβασης.

Βιβλιογραφική επισκόπηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Επισκόπηση της βιβλιογραφίας, εθνικής και διεθνούς, για τη διερεύνηση:

α. των παραγόντων που συμβάλλουν στη σχολική διαρροή των Ρομά μαθητών δίνοντας έμφαση σε ζητήματα σχολικού αποκλεισμό / περιθωριοποίησης, εκπαιδευσιμότητας και προσαρμοστικότητας

β. καλών πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε επαναπροσδιορισμένες μεθόδους διδασκαλίας, ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών, ισότιμη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και στη σχολική κοινότητα.

Έρευνα πεδίου

Έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση της επιλεχθείσας καλής πρακτικής του «σχολείου δότη»

– Εντοπισμός παραγόντων που συντέλεσαν στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής

– Διερεύνηση παραδείγματος από την πλευρά της μαθητικής κοινότητα

– 2 ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τη συμμετοχή καθηγητών και γονέων Ρομά και μη Ρομά μαθητών
– 1 ομάδα εστιασμένης συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων Εκπαιδευτικών και Τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών

– 1 ομάδα εστιασμένης συζήτησης με τη συμμετοχή Ρομά και μη Ρομά μαθητών
– 10 σε βάθος συνεντεύξεις με Ρομά μαθητές

Έρευνα πεδίου για τη διακρίβωση αναγκών περιοχών παρέμβασης

– Διερεύνηση του βαθμού εμπέδωσης του αισθήματος του ανήκειν, έμφαση σε εδραιωμένες στάσεις / αντιλήψεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία

– Αξιολόγηση βαθμού ετοιμότητας των τοπικών κοινωνιών των περιοχών στόχων για την εφαρμογή της παρέμβασης, την υποστήριξη των επιμέρους δράσεών της και την προώθηση του σκοπού της

– Διερεύνηση στάσεων / αντιλήψεων σε θέματα εκπαίδευσης, σχολικής ένταξης, εντοπισμός αιτιών σχολικής διαρροής

– Διερεύνηση ζητημάτων αποδοχής των Ρομά μαθητών ως ισότιμων μελών της σχολικής κοινότητας, έμφαση στις δυνατότητες ανάπτυξης σχέσεων μαζί τους)

– 3 ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τη συμμετοχή μελών των τοπικών κοινοτήτων Ρομά

– 3 ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τη συμμετοχή μελών των τοπικών κοινοτήτων Ρομά

– 18 σε βάθος συνεντεύξεις με Ρομά μαθητές

– 18 σε βάθος συνεντεύξεις με Ρομά μαθητές

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Peer2Peer

Η στοχευμένη μεθοδολογία, αποτέλεσμα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων, αποτελεί και τη βάση του Σχεδίου Δράσης του Έργου Peer2Peer για τη δι-ομότιμη μεταφορά του επιλεχθέντος καλού παραδείγματος. Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Δράσης Peer2Peer περιλαμβάνονται:

  • ο καθορισμός του δικτύου ενεργών συντελεστών / προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
  • η συγκεκριμενοποίηση του περιεχομένου, επιμέρους δράσεων και διαδικασιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • η εξειδίκευση των διαδικασιών της πιλοτικής εφαρμογής με σκοπό τη ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ δότριας και αποδεκτριών περιοχών