Κέντρο Μελετών Ασφάλειας(ΚΕ.ΜΕ.Α.) - Συντονιστής του Έργου

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας(ΚΕ.ΜΕ.Α.) | Συντονιστής του Έργου
http://www.kemea.gr/el/
Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και την παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής. Ιδρύθηκε με νόμο το 2005 και αποτελεί την «δεξαμενή σκέψης» του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το ΚΕΜΕΑ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια (EOS) και έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την προστασία Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (2008/114/EC). Το ΚΕΜΕΑ συμμετέχει στην υλοποίηση περισσότερων από 60 ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα FP7, HORIZON 2020 κ.α.

Action Aid Hellas (AAH)

Action Aid Hellas (AAH)
https://www.actionaid.gr/
Η Action Aid Hellas είναι μέλος ενός διεθνούς μη κυβερνητικού αναπτυξιακού οργανισμού που συνεργάζεται με περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους σε 46 χώρες στον κόσμο. Η Action Aid Hellas δραστηριοποιείται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και κατέχει σημαντική γνώση και εμπειρία στην προώθηση της ενδυνάμωσης, της ένταξης και της ενεργούς πολιτικής συμμετοχής ευάλωτων ομάδων (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών).

Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών

Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών
https://Facebook.com/Ένωση-Ελλήνων-Ρομά-Διαμεσολαβητων-Συνεργατών-227543501275781/

Η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών είναι μια εθνική οργάνωση εκπροσώπησης των Ρομά διαμεσολαβητών στην Ελλάδα που συνεργάζεται με την αρμόδια εθνική αρχή, την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, για την υλοποίηση πολιτικών σχετικών με τους Ρομά.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)
https://agiavarvara.gr/lentity/di-k-e-v/

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας είναι ο οργανισμός εντός του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας υπεύθυνος για τη συμμετοχή των κοινωνικών υπηρεσιών και των δημοτικών πόρων και το συντονισμό με τα σχολεία της περιοχής σε επίσημο επίπεδο για την οργάνωση των παροχών κοινωνικής ωφέλειας.

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
https://www.cecl.gr/

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο με ειδικό στόχο τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα  στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημόσιων πολιτικών, την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.